1/ Zameranie školy
2/ Medzinárodné certifikáty
3/ Bilingválne štúdium
4/ Zameranie na cudzie jazyky


1/ Zameranie školy

7902 5 74 – Gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom anglickým a slovenským – päťročné štúdium.
7902 5 73 - Gymnázium so zameraním na cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk) – štvorročné štúdium.2/ Medzinárodné certifikáty

Úspešné štúdium na našom gymnáziu otvára možnosti pre ďalšie štúdium či už na Slovensku alebo vo svete. Preto je súčasťou štúdia aj príprava na zvládnutie skúšok pre udelenie medzinárodne uznávaných vysvedčení a certifikátov.

Na konci prvého ročníka bilingválneho štúdia sa študenti venujú príprave na minimálne päť testov IGCSE, čo je medzinárodne uznávaná skúška pre študentov končiacich štúdium na stredných školách v Anglicku a Walese. Samotné testovanie prebieha v spolupráci s Edexcel Examination Board a British Council v Bratislave.

Ďalšou skúškou ktorá čaká našich študentov, po zvládnutí IGCSE, je štúdium vybraných predmetov A/AS level. Pri štúdiu jednotlivých predmetov na úrovni A/AS level úzko spolupracujeme s našou partnerskou školou St Peters RC High School and Sixth Form College, v súvislosti s postupnou profiláciou našich študentov.

Dôležitou súčasťou štúdia je príprava na skúšku S.A.T. tests, ktorej úspešné zloženie dáva predpoklady na prijatie na vysokoškolské štúdium amerických univerzít. Študenti sú oboznámení s úrovňou ich vedomostí priebežne absolvovaním prípravného testu PRE-S.A.T.

Zároveň neobchádzame ani možnosti uplatnenia svojich schopností a nadaní nepriamo spojených s akademickými vedomosťami a takýmto príkladom je získanie bronzového certifikátu Britskej Asociácie pre pokroky vo vede CREST AWARD za úspešnú prácu našich študentov na projekte Earthquake.3/ Bilingválne štúdium

Pri bilingválnom štúdiu na gymnáziu GALILEO SCHOOL vyučujeme podľa Školského vzdelávacie programu GALILEO SCHOOL – bilingválne gymnázium, ktorý vychádza zo ŠVP.

(Učebný plán – bilingválne štúdium) viac info >>
(Percentuálny podiel vyučovania jednotlivých predmetov v anglickom jazyku) viac info >>4/ Zameranie na cudzie jazyky

Pri štúdiu zameranom na cudzie jazyky na gymnáziu GALILEO SCHOOL vyučujeme podľa Školského vzdelávacie programu GALILEO SCHOOL – gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, ktorý vychádza zo ŠVP.

Štúdium na gymnáziu prebieha v dennej forme so štvorročnou dĺžkou štúdia.

Učebný plán umožňuje cielenú prípravu na následné štúdium na vysokých školách a univerzitách. Vo štvrtom ročníku si žiaci zvolia predmety podľa zamerania následného štúdia. V poslednom ročníku je na túto skutočnosť prihliadané vo výučbe žiaka v danom predmete a jeho príprave na maturitu a prijímacie pohovory.

(Učebný plán – zameranie na cudzie jazyky) viac info >>
(Percentuálny podiel vyučovania jednotlivých predmetov v anglickom jazyku) viac info >>