Kritériá na prijatie žiakov na bilingválne štúdium do Súkromného gymnázia GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214 pre školský rok 2016/2017

1. Prijímacie skúšky - talentové skúšky sa budú konať v zmysle platnej školskej legislatívy ( zákona č. 245/2008 Z. z.) na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania.

2. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a so zriaďovateľom stanovil v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.1/2015 a v zmysle zákona č. 464/2013 Z.z. ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), že v 1. ročníku študijného odboru 7902 J 74 - bilingválne štúdium sa otvorí 1 trieda s najvyšším počtom žiakov 31.

3. Termín a miesto talentových skúšok: 13. apríl 2016 o 09.00 v projektovej miestnosti v budove školy.

4. Obsah talentovej skúšky:

a) Napísanie jednej z vybraných esejí v anglickom jazyku na tému
              - výpočtová technika,
              - hodnotový rebríček,
              - prežité životné situácie,
              - zážitok počas prázdnin,
              - problémy dnešnej mládeže,
              - vplyv masmédií na kriminalitu,
              - kto je tvojim vzorom. 

 

 

 

b) Vypracovanie testu v anglickom jazyku zameraného na:
              - kreativitu,
              - predstavivosť
              - logické myslenie.

 

 

5. Kritériá hodnotenia: Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov, a to:
              - 20 bodov z napísanej eseje v anglickom jazyku,
              - 20 bodov za vypracovanie testu.

6. Podmienka prijatia: Uchádzač môže byť prijatý na štúdium v prípade, že dosiahne spolu minimálne 25 bodov a ktorý nebol klasifikovaný zníženou známkou zo správania počas štúdia na základnej škole.

7. Riaditeľ školy zverejní zoznam s kódovým označením všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov do 18. apríla 2016.

8. Tieto kritériá platia od 3. novembra 2015.