Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL - zameranie na cudzie jazyky
Percentuálny podiel vyučovania jednotlivých predmetov v Anglickom jazyku

Vzdelávacia oblasť

1

2

3

4


Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

12

Anglický jazyk
Príprava na GSCE Anglický jazyk

100%

100%

100%

100%

24

2. Cudzí jazyk
Príprava na GSCE 2.cudzí jazyk

16

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Etická / náboženská výchova

100%

100%2

Psychosociálny tréning
100%

1

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis
0/100%

6

Geografia
0/100%

4

Občianska nauka
0/100%

3

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Fyzika
0/100%

6

Chémia
0/100%

5

Biológia
0/100%

7

Umenie a kultúra

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

100%

100%

100%

100%

4

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika
100%

12

Informatika

100%

100%

100%

0/100%

3

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova

100%

100%

100%

100%

8

Spolu povinná časť

27

28

24

15

94

Voliteľné hodiny (ŠVP)

4

4

7

15

30

Spolu

31

32

31

31

124


4.ročník - Možnosť štúdia voliteľných predmetov so zameraním na jazykovú prípravu na štúdium na vysokej škole s vyučovacím jazykom anglickým.
Možnosť testovania IELTS v spolupráci s British Council a testovania  S.A.T. (USA)