Školský učebný plán
Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL - zameranie na cudzie jazyky

Vzdelávacia oblasť

1

2

3

4


Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

4

4

4

4

24

2. Cudzí jazyk

3

3

2

2

16

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Fyzika

2

2

1


6

Chémia

2

2

1


5

Biológia

2

3

1


7

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis

2

2

2


6

Geografia

1

2

1


4

Občianska nauka2

1

3

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Etická / náboženská výchova

1

12

Psychosocálny tréning
1

1

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika

4

3

3

1

12

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

 

Matematika

4

3

3

1

12

Informatika

1

1

1

1

3

Umenie a kultúra

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

1

1

1

1

3

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Spolu povinná časť

27

28

24

15

94

Volitelné hodiny (ŠkVP)

4

4

7

15

30

SPOLU

31

32

31

30

124


2.-3. ročník - Krátkodobé študijné pobyty na partnerských školách v Anglicku


4. ročník - Možnosť testovania IELTS v spolupráci s British Council a testovania S.A.T. (USA)