Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL - bilingválne vzdelávanie
Percentuálny podiel vyučovania jednotlivých predmetov v Anglickom jazyku

Vzdelávacia oblasť

1

2

3

4

5

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra


Anglický jazyk
Príprava na GSCE Anglický jazyk

100%

100%

100%

100%


2. Cudzí jazyk


Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Etická / náboženská výchova

100%

100%
Psychosociálny tréning
100%


Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis


100%

100%

100%


Geografia


100%

100%

100%


Občianska nauka


100%

100%

100%


Človek a príroda

 

 

 

 

 

Fyzika


100%

100%

100%


Príprava na skúšky GCSE Physics

100%

Chémia


100%

100%

100%


Príprava na skúšky GCSE Chemistry

100%

Biológia


100%

100%

100%


Príprava na skúšky GCSE Biology

100%

Umenie a kultúra

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

100%

100%

100%

100%


Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika

100%

100%


100%


Informatika

100%

100%

100%

100%


Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova

100%

100%

100%

100%

100%


2.ročník:
- Nemecký jazyk
- Španielsky jazyk
- Francúzsky jazyk
- Ruský jazyk