Hlavná stránka Žiacka knižka GALILEO Info Noviny GALILEI Prihlásiť sa
HLAVNÁ STRÁNKA
FOTOGALÉRIA
LETNÁ ŠKOLA 2018
PONÚKAME
BILINGVÁLNA
TVORIVÁ
FORMA VÝUČBY
HODNOTENIE
UČEBNÝ PLÁN
PREDMETY
UČEBNICE
KRÚŽKY
NÁŠ KALENDÁR
ZÁPISNÝ LÍSTOK
DIALOG
KONTAKTY

V súčastnosti sa práca učiteľa často sústreďuje na odprednášanie učiva, nadiktovaní poznámok, zadaní domácej úlohy a následného preskúšavania žiakov, do akej miery si dané učivo zapamätali. Žiaci sú v pasívnej úlohe poslucháča, bez akejkoľvek možnosti vstúpiť do tohoto procesu a sú skúšaní len zo svojej schopnosti zapamätať si bez ohľadu na to, či danej látke naozaj porozumeli. Práca sa preučiteľa stáva monotónnou, a i jemu samotnému neprináša uspokojenie.

V tvorivej škole sa žiak sám aktívne zapája do vyučovacieho procesu, učivo si osvojuje vlastným bádanám, sám si vyhľadáva informácie ku danej téme a následne ich spracúva vo forme projektu, či príspevku do diskusie. Učivo tak prijíma nenásilne a prirodzene, nachádza priamu súvislosť medzi teoretickými poznatkami a ich využitím v praktickom živote. Učí sa chápať vzťah medzi dejmi, príčinami a následkami. Žiak sa učí vytvárať si súbor poznatkov a následne ich aplikovať do praxe. Nachádza zmysel vzdelávania, otvárajúci mu fantastický svet poznania a prináša mu radosť a uspokojenie. V tvorivej škole žiak nemusí memorovať množstvo údajov, ale naučí sa s nimi pracovať, nachádzať ich, spracovať ich a aplikovať.

Učiteľ vystupuje v úlohe koordinátora, ako riadiaci a usmenňujúci subjekt, pomoc pri vysvetľovaní a objasňovaní. Táto práca je veľmi náročná na osobnosť učiteľa, jeho prípravu na vyučovanie, nutnosť osobného prístupu k žiakom vyžadujúca bližšie spoznanie každého z nich, voľbu vhodnej metódy a prístupu.Týmto sa však stáva tvorivou i pre samotného učiteľa a prináša mu široké možnosti využitia vlastných tvorivých schopností a následne väčšie uspokojenie z vlastnej práce.